Avís legal


En virtut d’aquestes Condicions Generals, la societat limitada aula32 CONSULTING SL (d’ara endavant, a32 events en tenir els drets cedits d'utilització d'aquesta denominació) amb CIF B-63499628, domiciliada a Arenys de Mar, al carrer Doedes núm. 74-local i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 37.168, foli 33, full número B-301200, inscripció 1ª, informa als usuaris d’aquesta pàgina web, de la qual n’és titular, de les seves condicions d’accés i ús.

L’accés i l’ús de la pàgina web es regiran i estaran subjectes a les següents condicions generals. La utilització de totes les pàgines web de les quals a32 events en sigui titular implica l’acceptació plena per part de l’usuari de totes les condicions generals d’accés i ús vigents en el moment d’accés de l’usuari. a32 events es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquestes condicions generals.

Tots els continguts de les pàgines web d’ a32 events (textos, àudio, vídeo, programari —software—, disseny i signes d’identificació, entre d’altres) estan sotmesos a la normativa en matèria de Propietat Intel·lectual i/o Industrial. Els drets sobre els continguts pertanyen a a32 events o, si s’escau, a tercers. L’accés a les pàgines web d’ a32 events no implica cap tipus de cessió, transmissió o renúncia als drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial.

L’usuari no podrà, en cap cas, modificar o suprimir les dades d’identificació existents del drets d’a32 events o de tercers sobre els continguts. L’usuari únicament podrà accedir als continguts mitjançant els mitjans o procediments que s’hagin posat a disposició a aquest efecte a les pàgines web d’a32 events o que s’emprin habitualment a Internet amb aquest fi, sempre que aquests no impliquin cap violació dels drets de Propietat Intel·lectual ni suposin cap tipus de dany per a les pàgines web d’a32 events i/o la informació i serveis que s’hi ofereixen.

L’usuari es compromet a utilitzar les informacions i serveis de la pàgina web d’a32 events conformement a la llei, a aquestes condicions generals, la moral, els bons costums i l’ordre públic. En particular, l’usuari es compromet a fer un ús correcte i lícit dels serveis i continguts, i a no realitzar les següents activitats:

  • dur a terme actes que siguin contraris als drets de Propietat Intel·lectual i/o Propietat Industrial dels seus titulars legítims;
  • difondre continguts o propaganda de naturalesa racista, xenòfoba, pornogràfica o il·legal, que vulnerin els drets humans o facin apologia del terrorisme;
  • provocar danys als sistemes informàtics d’a32 events, dels seus proveïdors o de tercers i/o introduir o difondre virus informàtics o un altre tipus de sistemes físics i lògics que puguin provocar danys als sistemes informàtics, com ara l’enviament de missatges electrònics no sol·licitats de forma continuada;
  • transmetre publicitat o enviar missatges electrònics no sol·licitats o no autoritzats.

a32 events no es responsabilitza de qualsevol dany o prejudici al programari —software— o maquinari —hardware— de l’usuari que es derivi de l’accés a les pàgines web d’a32 events o de l’ús d’informació o aplicacions que s’hi continguin.

a32 events no garanteix pas la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació o els serveis inclosos a les seves pàgines web, i podrà actualitzar-los, modificar-los o suprimir-los sense avís previ tot respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d’informació.

a32 events no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts inclosos per tercers als enllaços a què es faci referència en aquesta pàgina. L’establiment d’un enllaç no suposa en cap cas l’existència de relacions entre a32 events i el propietari de la pàgina Web de l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació dels continguts o serveis que s’hi ofereixen.

a32 events es reserva el dret a suspendre l’accés a les pàgines web, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, així com a efectuar les modificacions que cregui oportunes de les pàgines, els serveis o les informacions que s’hi ofereixin. Això també serà aplicable a la presentació o localització d’aquestes pàgines, així com a les Condicions Generals d’Accés i Ús. Tota la informació rebuda a les pàgines web d’a32 events es considerarà cedida a a32 events a títol gratuït.

Les reclamacions s’adreçaran a la seu social d’a32 events, al carrer Doedes 74-local, Arenys de Mar 08350. L’empresa indicarà en cada cas quines són les passes que cal seguir.

Totes les qüestions relatives a les pàgines web d’a32 events es regiran per la legislació espanyola i estaran sotmeses a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona. Les parts renuncien a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.